Betaal met IDeal

Veilig, snel en makkelijk

Snelle levering

Levertijd binnen 10 werkdagen

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Tuinhout Compleet B.V. gevestigd te Drunen.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Tuinhout Compleet B.V. akkoord gaat. Tuinhout Compleet B.V. behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 – Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Tuinhout-Compleet:
  De onderneming met de handelsnaam “Tuinhout Compleet B.V.”, gevestigd te Drunen.
 • De website:
  De website Tuinhout-Compleet.nl van Tuinhout Compleet B.V. en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.
 • Overeenkomst op afstand:
  Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Product:
  Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Tuinhout Compleet B.V. en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant:
  De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tuinhout Compleet B.V.
  Of
  De rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tuinhout Compleet B.V.
 • Bedenktijd:
  De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Identiteit

Tuinhout Compleet B.V.
Alcoalaan 13
5151 RW Drunen

Postadres
Alcoalaan 13
5151 RW Drunen

Magazijn
Alcoalaan 13
5151 RW Drunen

Telefoonnummer: 0416 – 85 85 02
E-mailadres: info@tuinhout-compleet.nl
KvK-nummer: K.v.K. ‘s-Hertogenbosch 76598721
Btw-identificatienummer: NL8606.94.513.B01
Rekeningnummer: NL45RABO0153829508

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tuinhout Compleet B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Tuinhout Compleet B.V. en de klant.

Artikel 4 – Aanbiedingen offertes en bestellingen

 1. De aanbiedingen/acties die op de website tuinhout-compleet.nl zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de tijd dat deze op de website vermeld staan.
 2. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. De afbeeldingen zijn enkel en alleen illustratief van aard, hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Een artikel kan op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Tuinhout Compleet B.V. is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 4. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan langer zijn.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.
 6. Bestellingen mogen door ons zonder opgave van redenen worden geweigerd.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Tuinhout Compleet B.V. de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. 
 2. De offerte is vrijblijvend. Wel wordt de offerte voorzien van een dagtekening en is deze onherroepelijk gedurende veertien dagen na offertedatum.
 3. Indien op verzoek van de klant door Tuinhout Compleet B.V. een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Tuinhout Compleet B.V. de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 4. Bij bestellingen en/of offertes betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden, komt de overeenkomst tot stand na ontvangst door Tuinhout Compleet B.V. van een door de klant voor akkoord getekende orderbevestiging/offerte.
 5. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

Artikel 6 – Levering

 1. Voor leveringen in Nederland brengt Tuinhout Compleet B.V. bezorgkosten in rekening. Deze zullen afhankelijk van de afstand en grootte van de bestelling worden vastgesteld.
 2. Tuinhout Compleet zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Tuinhout Compleet B.V. is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Tuinhout Compleet kenbaar heeft gemaakt. Tuinhout Compleet B.V. bepaalt de wijze van verzending. 
 4. Levering geschiedt uitsluitend aan de oprit of parkeerplaats, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Tuinhout Compleet geen enkele verantwoording.
 5. Levering op de Waddeneilanden en België is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur. 
 6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, worden de aangekochte producten niet gelost! Het transport wordt dan opnieuw ingepland. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan voor aflevering.
 7. De lever dagen zijn ingedeeld in regio’s afhankelijk van de postcode van het afleveradres. De aflever dag kan alsnog afwijken van de ‘normale’ regio indeling.

Artikel 7 – Garantie

 1. Eikenhout en Douglashout zijn een natuurproduct. Het voorkomen van kwasten, warrig draadverloop en noesten is daardoor mogelijk. Door weersinvloeden regen, vocht en zon kan hout ongelijk verkleurd zijn en/of niet geheel recht zijn. Een krimppercentage van 6% kan voorkomen. Douglas hout valt in duurzaamheidsklasse III. Dit betekent dat een levensduur van 10- 15 jaar gehaald kan worden. Hierop kan geen garantie gegeven worden.
  Balken en planken zijn standaard vers bezaagd tenzij anders vermeld. Balken en planken kunnen voorzien zijn van gekleurde koppen. 
 2. Op de door Tuinhout Compleet B.V. geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
 3. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Tuinhout Compleet B.V. overeengekomen garantietermijn.
 4. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Tuinhout Compleet B.V. en/of de fabrikant van het product gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 5. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 6. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tuinhout Compleet de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 8 – Reclames

 1. De controle op aantallen van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over het afgeleverde stuk tal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames over eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend en zo mogelijk officieel vastgesteld.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 9 – Betaling

 1. Bestellen via Tuinhout-Compleet.nl
  Indien u via de site www.tuinhout-compleet.nl bestelt dient betaling van uw bestelling te geschieden per iDeal. Tijdens het bestelproces wordt u naar een externe website geleid van Mollie om de betaling via iDeal te verrichten. Na betaling wordt de bestelling verder afgerond via www.tuinhout-compleet.nl
  Nadat de bestelling en betaling is verricht zullen wij op korte termijn contact opnemen om een afspraak te maken voor het bezorgen van het bestelde materiaal.
 2. Bestellen direct bij Tuinhout Compleet.
  Het is ook mogelijk om buiten de website www.tuinhout-compleet.nl om te bestellen.
  U kunt uw bestelling per
  e-mail of via het contactformulier doorgeven.
  Betaling dient in dat geval te geschieden á contant of pin bij levering of door middel van overboeking voor of tijdens levering.
 3. Betalingsgegevens
  Onze betalingsgegevens zijn als volgt:
  Rekeningnummer : 153829508 Rabobank T.n.v. Tuinhout Compleet B.V.
  IBAN: NL45RABO0153829508
  BIC: RABONL2U
 4. Eigendomsvoorbehoud
  Goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud (artikel 3.92 van het Burgerlijk Wetboek) Bij niet nakomen van betaling zullen wij gebruik maken van het eigendomsvoorbehoud.
 5. Rembours
  De klant heeft de mogelijkheid om tijdens levering de betaling te voldoen aan Tuinhout Compleet.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tuinhout Compleet B.V. , tenzij de kantonrechter bevoegd is. Tuinhout Compleet B.V. staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Tuinhout Compleet B.V. en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 – Herroepingsrecht/Koop of afstand

 1. Gedurende 14 dagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan Tuinhout Compleet B.V. terug te sturen. De klant heeft 14 dagen de tijd om de retour te melden. Na deze melding heeft de klant nog eens 14 dagen om het daadwerkelijk te retourneren. De terugbetaling dient binnen 14 dagen te geschieden.
 2. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door Tuinhout Compleet B.V. wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Tuinhout Compleet B.V.  en tevens te omschrijven om welk product en/of producten het handelt.
 3. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Tuinhout Compleet B.V.  behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant. Kosten van het retour zenden kunnen afwijken van de bezorgkosten. Klant kan de kosten van het retour zenden opvragen bij Tuinhout Compleet.
 4. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!
 5. Voorts behoeft Tuinhout Compleet B.V. uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien
  • het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
  • het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest
  • Retourneren en/of ruilen van producten kan uitsluitend met de bon
 6. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk –  in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Tuinhout Compleet B.V. geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Tuinhout Compleet B.V.  aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is Tuinhout Compleet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 13 – Klachten

 1. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik ODR Europa om naar het ODR-platform te navigeren. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle benodigdheden die ondernemer gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, blijven ten allen tijde eigendom van de ondernemer;
 2. Ingeval de ondernemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de ondernemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen;
 3. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is de klant wel toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn;
 2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheid die deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. In geval van tijdelijke onmogelijkheid heeft de ondernemer bovendien het recht haar prestatie op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn;
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de ondernemer, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld;
 4. Ingeval de koper op enigerlei wijze tegenover de ondernemer in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de koper, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contact aan de ondernemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 16 – Bevoegde rechter en forumkeuze

 1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met de vervoersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing;
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht worden door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

Artikel 17 – Wijzigingsclausule

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder instemming van koper te wijzigen;
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Disclaimer

Ondanks al de zorg die we in onze website steken kunnen we niet altijd voorkomen dat type en rekenfouten op de site voor komen. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

De waardering van www.tuinhout-compleet.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.4/10 gebaseerd op 994 reviews.
Scroll naar boven

Zoek uw producten

Product toevoegen
Product details worden opgehaald...